Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί μία σύγχρονη μορφή σχολείου που εντάχθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς και κοινωνικούς στόχους, έχοντας έντονο υποστηρικτικό ρόλο και στοχεύοντας στην πολύπλευρη μόρφωση των μαθητών καθώς και στη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας.

 Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συνυπολογίζει τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας, (ενδιαφέροντα μαθητών, μαθησιακό επίπεδο, προτιμήσεις γονέων, υλικοτεχνική υποδομή, πλεονάζουσες ώρες).

Οι Γονείς μπορεί να προτείνουν μέχρι δύο (2) γνωστικά αντικείμενα.

Τα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή ως προς το πλήθος τους και τις ώρες που θα διδάσκονται είναι τα παρακάτω:

  • Μελέτη
  • Νέες Τεχνολογίες
  • Αθλητισμός
  • Μουσική
  • Θεατρική Αγωγή
  • Εικαστικά

 

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν οι μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι, ή ο ένας εργαζόμενος και ο άλλος άνεργος, προσκομίζοντας βεβαίωση από τον φορέα ασφάλισης.